Kontakt / Kostnadsfri Offert


(Lämna tom)

Info Inför Flytten

Avtal & Regler

 

 1. Leverantör/kund

Leverantören av flyttjänster och därtill hörande tjänster (tilläggstjänster) är Excellent Moving Sweden AB, Hällmarkshöjden 29, 141 92 Huddinge.

Dessa allmänna villkor (nedan: villkoren) gäller för samtliga avtal som Excellent Moving AB ingår avseende flyttjänster och därtill hörande tjänster (tilläggstjänster), inbegripet bl. a bokning/beställning av sådana tjänster och avtalets ingående. Endast dessa villkor ska tillämpas. Kunders allmänna villkor accepteras inte.

Med konsument avses en kund som i egenskap av fysisk person handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Med näringsidkare avses en kund som i egenskap en fysisk eller juridisk person handlar för ändamål som harsamband med den egna näringsverksamheten.

 1. Excellent Moving AB tjänster

Excellent Moving AB organiserar och utför flyttjänster. Sådana tjänster inkluderar t.ex. transportfordonets ankomst och avfärd samt lastning och avlastning av flyttgodset. Excellent Moving AB kan i detta sammanhang utföra andra därtill hörande tjänster(tilläggstjänster). Kunden kan beställa sådana tjänster mot ytterligare ersättning, t.ex. köp och hyra av flyttkartonger, köp av flyttstädning, eller ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd (för in- och utflyttning).

2.1  Grundläggande tjänster

          Följande moment ingår i avtalet med Excellent Moving avseende flyttransport:

       • Planering och organisering av flytten
       • Ankomst och avfärd av transportfordonet
       • Tillhandahållande av tillräcklig flyttpersonal vid både på- och   avlastningsplatserna                  
       • På- och avlastning av flyttgods i transportfordonet av flyttpersonalen
       • Transport av flyttgodset till avlastningsplatsen
       • Avlastning av flyttgodset av flyttpersonalen vid avlastningsplatsen
       • Flyttgodset ställs av på anvisad plats
       • Bränsle för transportfordon
       • Material för korrekt lastning (t.ex. filtar)

2.2. Tilläggstjänster

Kunden kan boka ytterligare tjänster, om sådana erbjuds av Excellent Moving AB, mot ytterligare ersättning. Nedan följer ett par exempel på sådana tilläggstjänster:

• Nedmontering samt montering av möbler och kök
• Nedpackning och uppackning av flyttgods
• Ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd (för in- och utflyttning)
• Tillhandahållande av möbelkran
• Tillhandahållande av packningsmaterial
• Lagring av flyttgods
• Flyttstädning

Om kunden efter avtalets ingående utvidgar tjänstens omfattning eller om det inom ramen för de kontrakterade tjänsterna uppstår oförutsedda arbetsinsatser för Excellent Moving AB, ska kunden erlägga ytterligare ersättning enligt pris och tjänstelistan

2.3. Excellent Movings personal är inte auktoriserad att utföra EL-VVS och gasarbeten eller liknande installationer.

2.4. Excellent Moving AB utför inte transport av farligt gods.

Farligt gods utgörs av ämnen, beredningar (blandningar, föreningar eller lösningar) och föremål vilka innehåller ämnen som av sin natur, på grund av fysikaliska eller kemiska egenskaper eller tillstånd vid transport kan innebära en fara för allmän säkerhet och ordning, särskilt för allmänheten, allmän egendom eller människor och djurs liv och hälsa. Gods kan även klassificeras som farligt gods genom lag. Ett par exempel är kemikalier, flytande gas, fyrverkerier, bensin, eldningsolja, vissa särskilda gödselmedel och andra lättantändliga produkter och flytande medel, vissa avfall, radioaktivt material av alla typer (t.ex. för medicinsk eller teknisk användning) samt ämnen som i mindre volymer inte innebär någon fara men som i större volymer kan vara farligt (t.ex. sprejburkar).

2.5. Excellent Moving AB utför inte transport av flyttgods som kräver särskilt godkännande eller tillstånd, såvitt Excelleng Moving AB inte i förväg skriftligen har lämnat sitt godkännande.

2.6. Excellent Moving AB kan kontraktera ytterligare fraktförare, speditör eller underleverantör för utförande av flyttuppdraget. Excellent Moving AB har även rätt att kontraktera ytterligare företag för tillhandahållande av eventuella tilläggstjänster som kunden beställer.

2.7 Excellent Moving AB utför sina förpliktelser med största möjliga omsorg och bevarar kundens intressen mot betalning av avtalad ersättning.

 3. Ingående av avtal

De tjänster som Excellent Moving AB ska utföra konkretiseras före avtalets ingående. Kunden kan begära information från Excellent Moving AB om flyttjänster via Excellent Movings webbsida, per e-post eller telefon. Online sker detta genom att kunden fyller ide uppgifter som efterfrågas i beställningsformuläret på Excellent Movings webbsida.

Uppgifterna måste vara korrekta. Dessa ligger till grund för Excellent Movings beräkning av kostnader och planering för hur flytten senare ska genomföras. Kunden ansvarar för felaktig, oklar eller bristfällig information. Felaktig, oklar eller bristfällig information kan medföra merkostnader eller leda till att flytten inte kan genomföras på den planerade dagen.

Utifrån kundens information tar Excellent Moving AB fram ett konkret kostnadsförslag. Vanligtvis kommer en medarbetare från Excellent Moving AB försäljningsavdelning att samråda med kunden via telefon. Här kommer kundens information att diskuteras en gång till, såsom på- och avlastningsadress, lista med flyttgods och pris. Excellent Moving AB baserar sin offert på kundens information och skickar denna till kunden via e-post. Om kunden accepterar offerten. Excellent Moving AB skickar orderbekräftelse via e-post vilket ger kunden möjlighet att kontrollera om informationen stämmer.

 1. Kundens skyldigheter
  1. 4.1.Kunden är förpliktad att lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter, särskilt såvitt gäller de erforderliga uppgifterna om på- och avlastningsställena (t.ex. lokala förhållanden, meterangivelse för gångavstånd från/till lastbilen/ fordonet, kvadratmeterangivelser, antalet rum, personer i hushållet, hiss/antalet våningar, källarutrymmen, innehåll i listan över flyttgods, osv.).
  1. 4.2.Kunden är vidare förpliktad att i tid vidta samtliga nödvändiga förberedande åtgärder för att flytten ska kunna utföras på ett korrekt sätt, särskilt packning av flyttgodset. Detta gäller inte om kunden vid bokningen har beställt tilläggstjänster från Excellent Moving AB för att utföra dessa åtgärder.
  1. 4.3.Om det behövs är kunden ansvarig för att där det finns parkeringsförbud inhämta tillstånd för på- och avlastningsplatserna för den aktuella tiden. Om kunden har beställt detta som en tilläggstjänst från Excellent Moving AB, ska Excellent Moving AB inhämta erforderliga tillstånd. Inhämtande av tillståndet sker under förbehåll att tillstånd beviljas. Om det finns gårdsbom för att komma fram till avlastningsplatsen, så ansvarar kunden för att inhämta bomnyckel.
  1. 4.4.Kunden är vidare förpliktad att tillhandahålla Excellent Moving AB samtliga för flyttgodset erforderliga dokument/medföljande dokumentation, tillstånd, licenser, tulldokument – såvida detta krävs enligt lag eller andra föreskrifter. (Gäller vid Utlandsflytt)
  1. 4.5.Kunden ska på ett fackmannamässigt sätt säkra, eller låta säkra, rörliga eller elektriska delar, särskilt på känsliga enheter, för transport. Excellent Moving AB är inte förpliktad att kontrollera de av kunden vidtagna säkerhetsåtgärderna.
  1. 4.6.Vid hämtning och avlastning av flyttgodset ska kunden vid pålastningsplatsen kontrollera att inget gods har tagits med av misstag eller lämnats kvar.
  1. 4.7.Om det inte går att få tillgång till på- eller avlastningsplatsen, är kunden förpliktad att godkänna kostnad för parkeringsbot. Om kunden uppger att man utan vidare kan köra till lastnings-/avlastningsställets adress med en 20 m lång lastbil på körbanan men detta inte skulle vara fallet på grund av parkerade personbilar eller andra hinder, har Excellent Moving AB på grund av merkostnader till följd av extra insatser rätt att fakturera SEK 350,- (inkl. moms) per timme och arbetare under den tid som på- och avlastning pågår.

5.  Övriga bestämmelser  

5.1 Eftersom avtalet endast ingås med Excellent Moving AB ska kundens instruktioner och meddelanden om uppdragets genomförande alltid meddelas till Excellent Moving AB och helst skriftligen.

5.2 Dricks kommer inte att avräknas från belopp som Excellent Moving AB fakturerar för uppdraget.

6. Ersättnings- och betalningsvillkor

6.1Hos Excellent Moving AB kan betalning ske genom följande betalsätt: Banköverföring eller Swishöverföring

6.2 Om inte annat har avtalats, ska betalningskrav från Excellent Moving AB betalas inom 10 dagar efter att fakturan har mottagits.

7ÄNDRING AV FLYTTDATUM EFTER AVTALETS INGÅENDE / FLEXIBELT FLYTTDATUM

7.1 Ändring av flyttdatum

 1. En ändring av flyttdatumet efter avtalets ingående är möjlig, såvitt det avtalade flyttdatumet vid tidpunkten för ändringen infaller senare än 14 dagar framåt i tiden och det nya flyttdatumet inte infaller tidigare än 14dagar från och med tidpunkten för ändringen.
 2. Den administrativa avgiften för ändring av flyttdatum uppgår till SEK 490,- inkl. moms.
 3. Om det avtalade flyttdatumet infaller inom 14 dagar från tidpunkten för ändringen av flyttdatumet, kan flyttdatumet inte ändras.